obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Kontakt
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
Spolupráca
- Pripravujeme
+ Rok 2020
+ Rok 2019
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
 
Členovia klubu dôchodcov  v Bojniciach ktorých je v súčasnosti 156 sa zúčastňujú  na dianí mesta Bojnice, na rôznych kultúrnych podujatiach, organizuje poznávacie zájazdy po Slovensku, návštevu múzeí, výstav umeleckých diel. 
V rámci udržiavania tradícií a zvykov  organizujeme fašiangové posedenia s maskami a fašiangovou zábavou a s vyhodnotením najkrajších masiek. Ďalej  je to Mikulášsky večierok s rozdávaním balíčkov, posedenie pod jedličkou, posedenie mesiaca úcty k starším, spojený s plesom seniorov. Posedenie s jubilantmi spojenú  s občerstvením a s odovzdávaním upomienkových darčekov. 
Ďalej organizujeme besedy, s primátormi, poslancami, pripomíname si pamätné dní. Organizujeme besedy o knihách spolu s autormi, Sporadicky nám vykonávajú prednášky na aktuálne témy  praktickí aj odborní lekári. 
Uskutočňujeme vychádzky do prírody, spojené s opekaním  a zábavným  súťažením v rôznych disciplínách. 
V rámci celoživotného vzdelávania, a zvyšovania telesnej zdatnosti  sa niektorí členovia zapojili  do krúžku anglického jazyka, výučby počítačov, stolnotenisového krúžku, krúžku šikovných rúk  a v krúžkoch cvičenia Jogy a kalanetiky v počte asi 60 osôb . 
 
Udržiavame zdarnú spoluprácu s družobným klubom dôchodcov  „Ruža“ v Hlohovci, s ktorým sa stretávame pri spoločenských posedeniach  striedavo v Bojniciach a v Hlohovci.  
Hlavným poslaním klubu dôchodcov je uspokojovať záujmy a potreby starých ľudí, umožniť im na základe dobrovoľnosti pravidelne sa stretávať a vytvárať im preto  také prostredie, aby sa necítili osamelí a mohli nadväzovať priateľstvá.  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web